1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Timber Schody Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Niepodległości 806
81-805 Sopot, NIP 9571084905, REGON 364122712.
2. Przetwarzanie danych
Timber Schody Sp. z o.o. zwana dalej Administratorem, przetwarza dane osobowe w zakresie odpowiedzi na kontakt klienta, zapytanie o ofertę. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i przechowywane są na serwerze LINUXPL.
Podanie przez użytkownika danych w formularzu kontaktowym jest jednoznaczne z potwierdzeniem ich autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym oraz wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie tych danych przez Timber Schody Sp. z o.o. z siedzibą w Al. Niepodległości 806, 81-805 Sopot zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Charakter podania danych jest dobrowolny.
Administrator przetwarza dane osobowe takie jak, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego realizowania warunków współpracy lub wykonania z należytą starannością umowy czy też usługi.
Administrator dba o bezpieczeństwo Państwa danych klienta i przetwarza je tak krótko, jak to jest tylko możliwe. W poszczególnych przypadkach jest to:
– w celu realizacji umowy/usługi Państwa dane będą przetwarzane przez okres realizowania przez nas Umowy/ usługi.
– w przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia.
3. Prawa Klienta
Każdemu Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących go danych, które są zawarte w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, przenoszenia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one nieaktualne, nieprawdziwe, niekompletne, także zostały zebrane z naruszeniem ustawy. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem, dane kontaktowe do Administratora znajdują się w pkt. 4. Postanowienia końcowe.
4. Postanowienia końcowe
Kontakt z administratorem danych jest możliwy w następujący sposób:
Telefonicznie pod nr telefonu: 509 899 198
Mailowo pod adresem: biuro@timberschody.pl
Korespondencyjnie pod adresem siedziby firmy: Timber Schody Sp. z o.o. , Al. Niepodległości 806
81-805 Sopot
W przypadku zmiany regulacji dotyczących ochrony danych osobowych Administrator zobowiązuje się do ich przestrzegania niniejszej Polityce.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.